Information om Stafsinge strand

Till dig som är ägare av en fastighet vid Stafsinge Strand.

Här följer några saker som kan var bra att känna till som husägare.

Fritidshusområdet Sommarlust omfattar 154 hus. Husen står på friköpta tomter (cirka 90 kvm). Området i övrigt ägs av Falkenbergs kommun, sköts och förvaltas av Stafsinge Strands Samfällighetsförening. Som stugägare är Du automatiskt medlem i föreningen. Varje år i juli har föreningen sin årsstämma där Du som medlem kan göra din stämma hörd. Övrig tid kan Du ta kontakt med styrelsen.

Som husägare är Du skyldig att snarast meddela din hemadress (adressändring) till styrelsen (ordf eller kassör).

Vid ett par tillfällen varje år skickar styrelsen ut en skriftlig information om var som kommer att hända under året. Övrig information anslås på föreningens anslagstavla. Se även föreningens hemsida http://www.sommarlust.net

På området finns ett 30-tal året runt boende.

Avgifter.

Årsavgiften bestäms på årsmötet och omfattar tiden 1 juni – 31 maj. Ägaren till huset   06-01 är betalningsskyldig om inte annat överenskommits i samband med köpet. Medlemsavgiften används till underhåll och drift av området containertömningar etc.

Skötseln av området hjälps vi alla åt med. En lördag i maj respektive oktober kommer Du att kallas till ”Trivseldag” då vi gemensamt tar ett krafttag med skötsel och underhåll.

När det gäller vatten (omfattar tiden 1 maj-30 april) har vi en gemensam mätare. Avgiften för vatten faktureras från Samfälligheten till medlemmarna gång per år.

Parkering.

Parkering sker på en av områdets två parkeringsplatser. Parkeringsplatsen som ligger närmast mot Falkenberg tillhör föreningen, den andra är en kommunal parkering för bl.a. badande. Denna parkering är skyltad från Glommenvägen (Sanddynevägen). Här finns också en kommunal toalett. Uppställning (camping) är inte tillåten på föreningens parkeringsplats. Inom området råder parkeringsförbud, du får dock köra in närmsta vägen för i- och urlastning. Vägarna inom området är antingen grusade eller gräsbevuxna. Iaktta försiktighet vid körning på gräsvägarna under vinterhalvåret, vägarna körs lätt sönder.

Nycklar.

Området är avstängt med grindar som skall vara låsta. Grindnyckel ska överlämnas till dig av säljaren. Skulle inte så vara fallet kan Du köpa en av styrelsen.  Samma nyckel användes för att kunna lämna hushållsavfall i containern. I anslutning till föreningens parkeringsplats finns en redskapscontainer där Du kan låna gräsklippare och trädgårdsverktyg, även här använder Du grindnyckeln. Om Du upptäcker fel eller brister vid lånet av redskap måste detta ovillkorligen rapporteras vid återlämningen.

Byggnation och planteringar.

Området är bebyggt med i stort sett likadana hus, mindre avvikelse i form av placering av fönster, dörrar kan förekomma. Innan du gör någon utvändig förändring, installation på ditt hus eller altan tag kontakt med Stadsbyggnadskontoret. Tänker Du sätta upp parabolantenn, sätt den på husets gavel så stör Du inte utsikten för de som bor bakom.

När det gäller plantering utanför den egna tomtgränsen gäller regler utfärdade av Gatukontoret 1997-01-20. Det är tillåtet att anlägga plantering framför och bakom egen tomt max 0,5 m ut. Har Du en fri gavel får du plantera max 1 meter ut. Plantering på alla övriga gemensamma ytor sker i samråd med styrelsen.

Hushållsavfall.

Hushållsavfall, papper, glas och plåtburkar läggs i härför avsedda container vid den kommunala parkeringsplatsen. Behållaren för hushållsavfall är låst, här passar grindnyckeln. För övrigt avfall hänvisas till kommunens återvinningscentral Sandladan. (Gamla E 6;an i korsningen Göteborgsv./Industriv.) För att få lämna avfall på återvinningscentralen måste du ha med återvinningskortet (sex fria besök/år, därefter 250 kr/gång.

Stölder, inbrott.  

Tyvärr har området från tid till annan drabbats av inbrottsförsök och stölder. Tänk på att alltid ”tömma” din bil annars gör någon annan det. Försök få någon att titta till ditt hus när du inte vistas där. Lås så snart du lämnar huset. Tjuven har inte alltid kofot.

Aktiviteter, fritid.

För att göra vistelsen så trevlig som möjlig turas vi om att svara för sommarens fritidsaktiviteter. Några exempel är midsommarfesten, lördagsdanser, tipspromenader, utflykter, tävlingar m.m. Kom med förslag och framför allt, ställ upp. Inom området finns också fyra boulebanor. Det är vid boulebanorna man träffar och lär känna många nya och spännande människor. Kloten är ett måste.

Vid den kommunala parkeringsplatsen finns dansbana, grillplats m.m.

Att leva och bo.

På Stafsinge Strand bor man ”tajt”. Det är viktigt att man tar hänsyn till varandra, alla måste få plats, ung som gammal. Sätten att vila eller att koppla av på kan vara olika. Det är inte ovanligt att festerna bli många och långa. Några tider för tystnad finns inte, men undvik ”störande verksamhet” mellan kl 23 och 08.

Använda inte kolgrill på altanen, dels ur brandsynpunkt men också för att dina grannar får del av ”grilloset”. Kolgrillning kan med fördel göras vid dansbanan där det också finns bord och stolar.

Om Du hyr ut din stuga, förvissa dig om att hyresgästen känner till de regler som gäller för området.

Husdjur.

Låt inte ditt husdjur bli en sanitär olägenhet, håll din hund (kopplad) eller katt under uppsikt. Tänk på att många upplever det som obehagligt när en hund kommer rusande. Rasta inte din hund inom området. Sommartid (15/5-15/9) råder det bl.a. hundförbud på strandområdet.

När vintern kommer.

Stugorna är byggda på s.k. torpargrund, det innebär en ökad frostrisk för vattenledningen. Under åren har ett större antal vattenläckor uppkommit. Tänk på att alltid stänga av vattnet när du inte bor i huset, helst vid vattenposten. (inkopplingspunkten)

Övrigt.

För området gäller ”Föreskrifter för stugområdet” antagna vid förenings årsstämma 2004-07-24. Om Du hyr ut din stuga är Du skyldig att underrätta hyresgäster om de regler som gäller vid vistelse inom området.

Stafsinge Strands Samfällighetsförening.

För föreningen gäller stadgar daterade 1984-02-04 med stadgeändring 2004-03-29. Stadgar utsända till samtliga husägare 2004-07-24. Vid försäljning, överlåtelse skall stadgarna överlämnas till nye ägaren.

Avslutning.

Vi i styrelsen hälsar dig (er) välkommen till Stafsinge Strand och hoppas att ni ska trivas. Skulle det uppstå några problem eller frågor tveka inte att direkt ta upp den med styrelsen. Tala med oss, inte om oss. Följ de enkla regler och anvisningar som vi har på området så blir samvaron trevlig.

För styrelsen

Roger Nilsson/Ordförande

E-postadress till styrelsen: kontakt@sommarlust.net